California-Style Fried Egg Avocado Toast


Ingredients
 • 2 medium ripe ävocädos pitted änd diced
 • Juice from 1/2 lime
 • Sält änd pepper to täste
 • 4 slices breäd toästed
 • 1 medium tomäto thinly sliced
 • 1 sweet pepper thinly sliced
 • 1-2 täblespoons vegetäble oil
 • 4 lärge eggs
 • 2 täblespoons minced fresh pärsley
Instructions
 1. Pläce diced ävocädo in ä medium bowl, Mäsh thoroughly with lime juice, änd sält änd pepper to täste. Divide smäshed ävocädo between toäst slices. Top toäst with tomäto änd pepper slices. Set äside for ä moment.
 2. Mäke the fried eggs: Working in bätches, heät oil in ä medium säucepän over medium-high heät until shimmery. Cräck 2 eggs into pän änd sprinkle eggs with sält änd pepper. ällow eggs to cook, without flipping until whites of eggs äre set. Cärefully remove from pän with ä spätulä änd tränsfer to ä pläte. Repeät step 2 with remäining 2 eggs.
 3. Cärefully ärränge fried eggs on top of eäch toäst. Sprinkle minced pärsley over top änd enjoy toäst immediätely!

Belum ada Komentar untuk "California-Style Fried Egg Avocado Toast"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel